ДОГОВІР

 

м. Київ                                                                                                                                   " 24 " вересня  2011 р.

 

Федерація шахів України (далі - ФШУ), в особі Президента  Капустіна Віктора Володимировича, який діє на підставі Статуту, та Федерація шахів Миколаївської області (далі – Федерація) в особі Президента Мартинюка Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, уклали між собою цей Договір про нижченаведене.

 

І. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є організація та унормування порядку співробітництва між ФШУ і Федерацією.

1.2.Сторони виходять з того, що:

- ФШУ є Всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, діяльність якої здійснюється відповідно до Конституції України, інших нормативно-правових актів, свого Статуту та цього Договору, спрямована на виконання соціально значимих функцій;

- ФШУ у встановленому чинним законодавством порядку надає Федерації статус місцевого осередку, делегує їй відповідні функції та здійснює контроль за виконанням повноважень, встановлених цим Договором та чинним законодавством України;

- Рішення ФШУ, видані в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання Федерацією.

1.3. Делеговані ФШУ права та повноваження не підлягають передачі Федерацією будь- якій третій стороні.

 

ІІ. Зобов'язання сторін

 

2.1. ФШУ:

2.1.1. ФШУ делегує Федерації повноваження щодо розвитку шахів і виключне право представляти її на території області, а також виключне право на організацію та проведення міжнародних, національних та офіційних обласних змагань на території області.

2.1.2. Підтверджує статус, повноваження і права Федерації.

2.1.3. Обраховує результати змагань, проведених в області,  і включає шахістів області до національного рейтинг-листа.

2.1.4. Реєструє міжнародні змагання, які організує Федерація, на сервері ФІДЕ та надсилає їх результати для обрахунку рейтингу ЕЛО.

2.1.5. За пропозиціями Федерації:

- вносить спортивні заходи до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та календаря заходів ФШУ;

2.1.6. Розглядає в установленому законодавством порядку питання щодо можливості надання Федерації фінансової підтримки з бюджету ФШУ на організацію і проведення окремих обумовлених Сторонами спортивних заходів в Україні.

2.1.7. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, у разі їх виділення Федерації з бюджету ФШУ.

2.1.8. Сприяє на спільних засадах:

- організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації тренерів, суддів, інших фахівців з шахів;

- інформаційно-методичному забезпеченню Федерації.

2.1.9. Надає організаційну, правову, методичну та консультативну допомогу.

2.1.10. Присвоює в установленому порядку спортсменам і суддям  кваліфікаційні розряди та суддівські категорії, порушує клопотання перед відповідними державними органами про нагородження та присвоєння спортивних та почесних звань окремим категоріям видатних спортсменів та тренерів, фахівцям фізичної культури та спорту.

2.2. Федерація:

2.2.1. Бере на себе зобов’язання щодо реалізації делегованих їй ФШУ повноважень і прав щодо розвитку шахів в області.

2.2.2. Розробляє та подає ФШУ пропозиції до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та календаря заходів ФШУ.

2.2.3. Несе відповідальність перед ФШУ за організацію і проведення спортивних заходів на території області.

2.2.4. Погоджує з ФШУ питання щодо проведення на території області міжнародних спортивних змагань.

2.2.5. Сприяє розвитку інфраструктури шахів, їх матеріально-технічної бази відповідно до міжнародних вимог, підготовці та підвищенню кваліфікації тренерів і суддів на території області.

Забезпечує організацію співробітництва з структурними підрозділами з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.2.6. Надає методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу в спортивних школах, секціях, клубах, командах області.

У взаємодії з місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, сприяє створенню нових спортивних клубів, відділень спортивних шкіл, секцій, спеціалізованих класів у навчальних закладах області.

2.2.7. Забезпечує виконання Федерацією та її членами вимог Законів України, зокрема: «Про об’єднання громадян», «Про фізичну культуру і спорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів.

2.2.8. Здійснює в установленому законом порядку фінансово-господарську діяльність.

2.2.9. Безумовно виконує і вимагає такого ж виконання від органів та членів Федерації рішень ФШУ, виданих у межах її повноважень.

2.2.10. Здійснює на території області заходи щодо соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців, турботу про ветеранів спорту, у тому числі:

- забезпечує вирішення питань, пов’язаних зі страхуванням, призначенням в установленому порядку пенсій;

- порушує клопотання про призначення спортсменам, тренерам, іншим фахівцям почесних звань,  кваліфікаційних розрядів та спортивних звань.

2.2.11. Щорічно за підсумками спортивного сезону подає ФШУ інформацію про діяльність Федерації в минулому році.

2.2.12. Веде облік членів ФШУ на своїй території.

2.2.13. Організовує збір членських внесків членів ФШУ на своїй території і їх використання згідно з рішенням Виконкому ФШУ та цим Договором.

2.2.14. Залучає спонсорів для проведення змагань та інших шахових заходів.

2.2.15. Зобов’язується у разі виділення коштів ФШУ, використовувати їх виключно за цільовим призначенням та в установленому порядку звітуватися перед ФШУ про їх використання.

2.2.16. Забезпечує участь в офіційних обласних змаганнях найсильніших спортсменів області.

2.2.17. Організовує проведення офіційних обласних змагань на високому організаційному рівні, із забезпеченням кваліфікованого та об’єктивного суддівства.

 

III. Публічність

 

3.1. Факт надання фінансової або іншої підтримки з боку ФШУ має бути зазначений у будь-яких друкованих матеріалах, підготовлених у зв’язку з виконанням положень цього договору.

3.2. У всіх випадках, коли це є прийнятним, Федерація погоджується згадувати факт надання підтримки з боку ФШУ у всіх друкованих матеріалах, публічних виступах, прес-релізах чи у будь-яких подібних матеріалах.

3.3. Федерація використовує назву та логотип ФШУ, тільки у прямому зв’язку із виконанням умов цього Договору, за умови попереднього погодження із ФШУ. При цьому назва та логотип використовується виключно у вигляді, затвердженому ФШУ.

 

ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору згідно чинного законодавства.

4.2.Усі спори між сторонами, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням чи не виконанням умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів.

4.3.У випадку недосягнення сторонами в ході переговорів згоди, усі неузгоджені в ході таких переговорів питання передаються на розгляд до суду відповідно до чинного  законодавства України.

 

VТермін дії Договору

 

5.1. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання сторонами і є чинним протягом терміну дії наданого Федерації статусу місцевого осередку ФШУ.

 

VI. Умови змін і розірвання Договору

 

6.1. Цей Договір може бути змінено або доповнено шляхом укладання додатків, доповнень та додаткових угод до цього Договору, у разі прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів, що вимагають зміни характеру стосунків між сторонами, а також за взаємною згодою сторін.

6.2. Цей Договір підлягає достроковому розірванню у випадках:

- позбавлення Федерації статусу місцевого осередку ФШУ;

- невиконання або неналежного виконання Федерацією умов даного Договору.

6.3. Всі додатки, доповнення, додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.

6.4. Сторони цього Договору дійшли згоди з усіх його істотних умов.

6.5. Даний Договір укладений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

VII.Реквізити та підписи сторін

 

Федерація шахів України

Федерація шахів Миколаївської області

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42

Президент В.В. Капустін

54001, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 1/А

Президент  О.В. Мартинюк